Subsidies

De stichting heeft ten doel om de uitgave van bijzondere literaire vertaalprojecten uit de Scandinavische talen in het Nederlands te stimuleren. Het gaat om projecten die - naar het oordeel van het bestuur van de stichting - zonder subsidie weinig kans maken om te worden uitgegeven. De stichting richt haar aandacht in de eerste plaats op werk van vrouwelijke auteurs, vanwege de in het algemeen asymmetrische canonisering. Het gaat daarbij vooral om vertalingen van romans, poëzie, toneel, korte verhalen, essays enz. Ook (her)vertalingen van Scandinavische klassieken liggen de stichting na aan het hart.

Naast subsidies voor vertaalkosten verstrekt de Stichting subsidies voor de kosten van een woord vooraf en/of een nawoord, de kosten van kunstwerken en illustraties die deel uitmaken van een uitgave, en de kosten van muzieknoten bij liedteksten, maar ook voor themanummers van - en vertalingen voor (literaire) tijdschriften.

Niet gesubsidieerd worden literaire festivals, reiskosten van auteurs, kunstenaars, musici e.d.

Aanvragen
Subsidieaanvragen dienen voor 15 januari of 15 september van enig jaar door de uitgever of door een of meer vertalers te worden gedaan.

Voor een aanvraag dient gebruik te worden gemaakt van het aanvraagformulier, dat kan worden gedownload van deze site. Op het aanvraagformulier staat vermeld welke bijlagen moeten worden bijgevoegd en waar de aanvraag naartoe moet. Maar lees vooral eerst de voorwaarden en de beoordelingscriteria.

Werkwijze
Het bestuur streeft ernaar de ontvangst van een aanvraag binnen een week te bevestigen en binnen zes weken na de uiterste inleverdatum aan de betrokkene(n) schriftelijk per post of e-mail mee te delen of en tot welk bedrag een aanvraag is gehonoreerd.

Uitkering
Een toegekend subsidie wordt uitgekeerd indien het werk binnen twee jaar na de toekenning gepubliceerd is, onder vermelding van de bijdrage door de stichting. De uitkering vindt plaats zo spoedig mogelijk nadat het bestuur van de stichting vijf exemplaren van het betreffende werk heeft ontvangen. In het geval van een garantiesubsidie wordt twee jaar na het verschijnen van het werk een financiële rekening en verantwoording gevraagd, waarna een definitieve afrekening plaatsvindt.

Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.