Voorwaarden

Aanvragen

 • Subsidieaanvragen dienen door de uitgever of door een of meer vertalers te worden gedaan.
 • Aanvragen moeten in drievoud worden ingediend op het daarvoor bestemde aanvraagformulier, vergezeld van de gevraagde bijlagen. Onvolledige aanvragen worden niet in behandeling genomen.
 • Er moet sprake zijn van een vertaalcontract of een bindende afspraak dat het werk in geval van toekenning van de subsidie inderdaad wordt uitgegeven.
 • Er moet sprake zijn van een honorarium/honoraria volgens het op dat moment geldende modelcontract voor de uitgave van een vertaling van een literair werk zoals overeengekomen door de Literaire Uitgeversgroep (LUG) van de Groep Algemene Uitgevers (GAU) en de Auteursbond.
 • Uitkering van de subsidie vindt plaats mits het betreffende werk binnen twee jaar na de toekenning van de subsidie verschijnt.
 • Een eventuele subsidie wordt uitgekeerd aan degene wiens product gesubsidieerd wordt, d.w.z. bij een vertaling aan de vertaler, bij kunstwerken aan de kunstenaar, bij speciale druktechnieken, bijvoorbeeld i.v.m. notenschrift, aan de uitgever. De/het relevante (bank)rekeningnummer(s) dient/dienen op het aanvraagformulier te worden aangegeven. In de bijgevoegde kostenraming van de uitgever moeten deze posten duidelijk gespecificeerd zijn.
 • In de uitgave dient te worden vermeld dat die tot stand is gekomen (mede) dankzij een subsidie van de Stichting Leonora Christina.
 • Vijf exemplaren van het gesubsidieerde werk dienen ter beschikking te worden gesteld van de stichting.

Bijlagen

De aanvraag dient vergezeld te gaan van de volgende stukken (voor zover van toepassing):

 • Motivering van de aanvraag.
 • Kopie van het getekende contract van de Nederlandse uitgever met de Scandinavische bezitter van de auteursrechten.
 • Kopie van het getekende contract/de bindende afspraak van de Nederlandse uitgever met de vertaler of de kunstenaar.
 • Gespecificeerde kostenraming en dekkingsplan van de uitgave, waaronder eventuele andere subsidiegevers.
 • Marketing-/distributieplan van de uitgever.
 • Bij bloemlezingen een lijst van de te vertalen teksten.

Indien uitgever en/of vertaler nog niet eerder betrokken waren bij een subsidieaanvraag bij de Stichting Leonora Christina dienen tevens de volgende bijlagen te worden meegestuurd:

 • Fondslijst en/of presentatie van de uitgeverij.
 • cv van de vertaler met lijst van vertalingen; dit geldt ook voor een eventuele mentor.
 • cv en/of presentatie van de kunstenaar.
 • Eventueel referenties.
terug