Beoordeling

De beoordeling van aanvragen vindt plaats door het bestuur, dat voor dit doel optreedt als onafhankelijke beoordelingscommissie. Zo nodig wordt door het bestuur advies gevraagd aan een externe deskundige of wordt een anders samengestelde ad-hoc-beoordelingscommissie benoemd. Tegen de beslissing over het al dan niet toekennen van een subsidie is geen beroep mogelijk.

Bij de beoordeling van subsidieaanvragen dienen de volgende toetsingen van het project plaats te vinden.

1. Toetsing of aan de voorwaarden is voldaan.

Zie bij voorwaarden.

2. Toetsing aan de doelstellingen in de statuten.

Stichting Leonora Christina stelt zich ten doel bij te dragen aan een brede(re) kennismaking door het Nederlandstalige lezerspubliek met de Scandinavische letterkunde, meer in het bijzonder het stimuleren van de uitgave van bijzondere literaire vertaalprojecten uit de Scandinavische talen in het Nederlands. Het gaat om projecten die naar het oordeel van het bestuur van de stichting zonder subsidie niet interessant zijn voor (commercieel opererende) Nederlandse uitgeverijen. Hierbij valt met name te denken aan vertalingen van in Nederland minder bekende hedendaagse en vroegere Scandinavische auteurs en aan werk van vrouwelijke auteurs, vanwege de in het algemeen asymmetrische canonisering.

 Meer in het bijzonder wordt gedacht aan:

  • vertalingen van poëzie, drama en korte verhalen van auteurs van wie nog geen of nog niet veel werk in deze genres in Nederlandse vertaling is verschenen, hetzij in boekvorm, hetzij voor poëziefestivalbundels of (themanummers van) literaire tijdschriften;
  • vertalingen in uitgaven met een artistieke en/of bibliofiele meerwaarde, waarbij Scandinavische of door het Scandinavische werk geïnspireerde Nederlandse beeldend kunstenaars zijn betrokken;
  • uitgaven van Scandinavische liedteksten met zingbare vertaling en bijbehorende muziek, ten behoeve van zangers en koren in het Nederlandse taalgebied.

3. Toetsing van de literaire kwaliteit van de tekst en het oeuvre.

Hierbij kan worden uitgegaan van een voor het origineel relevante keuze uit de volgende beoordelingscriteria (niet uitputtend):

 Bij proza en drama:
- stijl
- literaire middelen
- compositie
- complexiteit
- oorspronkelijkheid / ideeënrijkdom
- verbeelding
- spanning
- karakterontwikkeling van personages

 Bij poëzie:
- woordgebruik
- beeldgebruik
- klankrijkdom
- toon
- ritme
- vorm
- zeggingskracht / de "eigen stem" van de dichter

Wat het oeuvre betreft zal voor oudere werken o.a. gekeken moeten worden naar positie en de mate van canonisering in de brontaalcultuur. Bij eigentijdse werken kan gekeken worden naar de omvang, impact en/of veelbelovendheid van het overige werk van de betreffende auteur.

4. Toetsing van de kwaliteit en ervaring van de vertaler.

Dit gebeurt aan de hand van diens cv en bij aankomende vertalers tevens het cv van de mentor. Zo nodig kunnen door de beoordelingscommissie een proefvertaling en/of referenties worden gevraagd.

5. Toetsing van de kwaliteit van eventueel beeldend werk.

Dit gebeurt aan de hand van cv en/of presentatie van de kunstenaar.

6. Toetsing van de kwaliteit van de uitgeverij.

Dit kan bijvoorbeeld aan de hand van een fondslijst en/of presentatie.

8. Toetsing op kwaliteit van kostenraming/dekkingsplan en marketing/distributieplan.

9. Eventuele navraag bij opgegeven referenties.

terug