Reglement voor de Amy Van Markenprijs

De prijs is vernoemd naar wijlen Prof. dr. Amelia (Amy) van Marken (1912-1995), lector en hoogleraar in de Scandinavistiek aan de Rijksuniversiteit Groningen van 1956 tot 1982 en de grand old lady van de Nederlandse Scandinavistiek.

1. De Prof. dr. Amy van Markenprijs voor een vertaling of vertalingen uit een van de Scandinavische talen in de Nederlandse taal wordt toegekend door het bestuur van de Stichting Leonora Christina (de Stichting). Vertalingen uit de Finse taal in het Nederlands komen niet voor de prijs in aanmerking.

2. De prijs wordt eens in de twee jaar ter beschikking gesteld aan een vertaler/vertaalster van een werk dat in de Scandinavische literatuur en/of cultuur een vooraanstaande plaats inneemt of daarmee vergelijkbaar is. De prijs kan een bekroning zijn van een recent gepubliceerde vertaling van uitstekende kwaliteit, maar ook een eerbetoon aan het gehele gepubliceerde oeuvre van de desbetreffende vertaler/vertaalster.
In uitzonderlijke gevallen kan de prijs ook worden uitgereikt voor een vertaling die door meerdere vertalers is gemaakt.

3. De prijs bedraagt € 5.000,-.

4. Het bestuur van de Stichting nomineert vertalingen voor de Prof. Dr. Amy van Markenprijs die voldoen aan de volgende voorwaarden:
a. de oorspronkelijke tekst bezit naar het oordeel dan wel naar de verwachting van het bestuur voldoende literaire kwaliteit
b. de vertaalde publicatie is op het tijdstip van nominatie een uitgave niet ouder dan twee jaar (NB dit geldt niet bij nominatie van het complete oeuvre van een vertaler/vertaalster).
De nominatielijst bevat maximaal 12 gepubliceerde vertalingen, die op kwaliteit zullen worden beoordeeld.

5. Over de toekenning van de prijs kan het bestuur het oordeel inwinnen van een door het bestuur te benoemen jury. Bestuursleden kunnen geen deel uitmaken van de jury en kunnen net zo min als de juryleden in aanmerking komen voor de prijs.

6. De jury bestaat uit drie leden, minimaal twee scandinavisten, minimaal twee deskundigen op het gebied van het beoordelen van de literaire kwaliteit van vertalingen en minimaal twee vrouwen. Tot de bekendmaking van de prijs in de media, mogen juryleden zich niet als zodanig kenbaar maken.

7. De jury krijgt de vertalingen die op de nominatielijst staan ter beoordeling aangeboden en beslist bij meerderheid van stemmen over de keuze van de vertaler/vertaalster die aan het bestuur zal worden voorgedragen voor de toekenning van de prijs.

8. De schriftelijke voordracht van een kandidaat en de vertaling van zijn of haar hand dient binnen drie weken gevolgd te worden door een rapport waarin de jury zijn overwegingen geeft die de toekenning van de prijs rechtvaardigen.
In het rapport moet - indien van toepassing - worden aangegeven op welke punten de prijs eerbetoon betekent aan het gepubliceerde oeuvre van de laureaat.

9. Het bestuur deelt zo spoedig mogelijk na ontvangst van het schriftelijke advies van de jury mee of het zich met dit advies kan verenigen. Het bestuur kan alleen na overleg met de jury van het juryadvies afwijken.

10. Het is aan het bestuur voorbehouden de vertaler/vertaalster aan wie de prijs zal worden toegekend van de beslissing op de hoogte te stellen. De juryleden zijn tot geheimhouding verplicht. In het juryrapport mogen slechts de naam/namen van de prijswinnaar(s) en de titel van het bekroonde werk worden vermeld. Informatie over de overige voorgedragen kandidaten, titels en/of auteurs van de overige voorgedragen werken of verwijzingen daarnaar valt onder de geheimhoudingsplicht en mag niet in het juryrapport worden vermeld.
Tevens is het aan het bestuur voorbehouden aan de toekenning openbaarheid te geven in pers en media.

11. Een vertaler/vertaalster kan de prijs niet meer dan één maal per tien jaar ontvangen.

12. De prijs mag niet worden gesplitst. Ook zal er geen sprake zijn van eervolle vermeldingen. Een vertaler/vertaalster kan niet postuum voor de prijs worden voorgedragen.

13. Uitgevers in het Nederlandstalige gebied worden uitgenodigd om maximaal drie vertalingen die binnen de termen vallen voor nominatie in te zenden. Het bestuur zal, na binnenkomst van de door de uitgevers ingezonden werken, bibliografische overzichten van recent vertaalde werken uit een Scandinavische taal uit de betreffende periode raadplegen en uitgevers kunnen benaderen de naar de mening van het bestuur ontbrekende werken alsnog in te sturen. Het bestuur bekijkt tevens voordat de voorgedragen werken naar de jury gaan welke voorgedragen vertalingen binnen de termen van de prijs vallen en welke niet. Indien er daarna nog sprake is van meer dan 12 voordrachten, bepaalt het bestuur welke 12 vertalingen aan de jury ter beoordeling zullen worden aangeboden.