Het aanvragen van een subsidie

Voorwaarden
- Subsidie-aanvragen dienen door de uitgever of door één of meer vertalers te worden gedaan.
- Aanvragen moeten in drievoud worden ingediend op het daarvoor bestemde Aanvraagformulier, evenals de gevraagde bijlagen. Onvolledige aanvragen worden niet in behandeling genomen.
- Er moet sprake zijn van een vertaalcontract of een bindende afspraak dat het werk in geval van toekenning van de subsidie inderdaad wordt uitgegeven.
- Er moet sprake zijn van een honorarium/honoraria volgens het geldende standaardtarief op het moment dat het contract / de afspraak werd gemaakt.
- Uitkering van de subsidie vindt plaats, mits het betreffende werk binnen twee jaar na de toekenning van de subsidie verschijnt.
- Een eventuele subsidie wordt uitgekeerd aan degene wiens product gesubsidieerd wordt, d.w.z. bij een vertaling aan de vertaler, bij kunstwerken aan de kunstenaar, bij speciale druktechnieken, bijvoorbeeld i.v.m. notenschrift, aan de uitgever. De/het relevante (bank)rekeningnummer(s) dienen op het aanvraagformulier te worden aangegeven. In de bijgevoegde kostenraming van de uitgever moeten deze posten duidelijk gespecificeerd zijn.

Beoordeling van een aanvraag vindt plaats door het bestuur, dat voor dit doel optreedt als onafhankelijke beoordelingscommissie. Zo nodig wordt door het bestuur advies gevraagd aan een externe deskundige of wordt een anders samengestelde ad-hoc-beoordelingscommissie benoemd. Tegen de beslissing over het al dan niet toekennen van een subsidie is geen beroep mogelijk. Voor de beoordelingscriteria: zie beoordelingscriteria subsidieaanvragen.

Aanvraag

Deze dient vergezeld te gaan van de volgende stukken (voorzover van toepassing):
- Motivering van de aanvraag;
- Kopie van het getekende contract van de Nederlandse uitgever met de Scandinavische bezitter van de auteursrechten;
- Kopie van het getekende contract/de bindende afspraak van de Nederlandse uitgever met de vertaler en eventueel de kunstenaar;
- Gespecificeerde kostenraming en dekkingsplan van de uitgave, waaronder eventuele andere subsidiegevers;
- Marketing/distributieplan van de uitgever.
- Bij bloemlezingen een lijst van de te vertalen teksten.

Indien uitgever en/of vertaler nog niet eerder betrokken waren bij een subsidie-aanvraag bij de Stichting dienen tevens de volgende bijlagen te worden meegestuurd:
- Fondslijst en/of presentatie van de uitgeverij;
- Cv van de vertaler met lijst van vertalingen, dit geldt ook voor een eventuele mentor;
- Cv en/of presentatie van de kunstenaar;
- Eventueel referenties.

De deadlines voor subsidie-aanvragen zijn 15 januari en 15 september.
Onvolledige aanvragen worden niet in behandeling genomen.
De ondertekende aanvraag moet worden gezonden naar:

Stichting Leonora Christina
t.a.v. P. Broomans
e-mail: info@leonorachristina.nl

Gang van zaken
Het bestuur streeft ernaar:
- dat de ontvangst van een aanvraag binnen een week door de secretaris wordt bevestigd.
- dat binnen zes weken na de uiterste inleverdatum aan de betrokkene(n) schriftelijk per post, fax of e-mail wordt meegedeeld of en tot welk bedrag zijn/haar/hun aanvraag is gehonoreerd.

Een toegekende subsidie wordt uitgekeerd indien het werk binnen twee jaar na de toekenning gepubliceerd is, onder vermelding van de bijdrage door de Stichting. De uitkering vindt plaats zo spoedig mogelijk nadat het bestuur van de Stichting vijf exemplaren van het betreffende werk heeft ontvangen. In geval van een garantiesubsidie wordt twee jaar na het verschijnen van het werk een financiële rekening en verantwoording gevraagd, waarna een definitieve afrekening plaatsvindt.

Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.