Subsidies kunnen worden aangevraagd voor vertalingen van literaire werken die zonder subsidie weinig kans maken te worden uitgegeven. Het gaat daarbij vooral om vertalingen van poëzie, toneel, korte verhalen, essays enz. Vrouwelijke auteurs hebben in het bijzonder de aandacht van de Stichting.

Naast subsidies voor vertaalkosten verstrekt de Stichting subsidies voor de kosten van een woord vooraf en/of een nawoord, de kosten van kunstwerken en illustraties die deel uitmaken van een uitgave en de kosten van muzieknoten bij liedteksten; maar ook themanummers van - en vertalingen voor (literaire) tijdschriften. Niet gesubsidieerd worden literaire festivals, reiskosten van auteurs, kunstenaars, musici e.d.. De Stichting besteedt speciale aandacht aan subsidiëring van (her)vertalingen van Scandinavische klassieken.

Subsidie-aanvragen dienen door de uitgever of door één of meer vertalers te worden gedaan. Aanvragen moeten in drievoud worden ingediend. De deadlines zijn 15 januari en 15 september.

Beoordeling van een aanvraag vindt plaats door het bestuur, dat voor dit doel optreedt als onafhankelijke beoordelingscommissie. Zo nodig wordt door het bestuur advies gevraagd aan een externe deskundige of wordt een anders samengestelde ad-hoc-beoordelingscommissie benoemd. Tegen de beslissing over het al dan niet toekennen van een subsidie is geen beroep mogelijk.

Voor een aanvraag dient te worden gebruik gemaakt van het aanvraagformulier, dat kan worden overgenomen van deze site of aangevraagd bij de secretaris van de Stichting.

Aanvragers wordt geadviseerd de informatie t.b.v. het aanvragen van een subsidie en de beoordelingscriteria subsidieaanvragen nauwgezet te lezen. Deze zijn eveneens op de site te vinden of op te vragen bij de secretaris:

Stichting Leonora Christina
t.a.v. P. Broomans
e-mail: info@leonorachristina.nl